header 07

 

Algemene voorwaarden, spelregels en privacy policy

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Deze spelregels en voorwaarden zijn geldig voor de activiteiten van Flow online massagecursus, Flow inner Travel en Flow Massages, hierna te noemen ‘Flow’.

Flow aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, letsel of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van je deelname aan de activiteiten van Flow.

Inschrijving voor een activiteit van Flow impliceert automatisch dat de cursist verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij/zij zelf volledige verantwoording draagt voor de eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid. In geen enkel opzicht kan Flow dan ook aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de activiteit/workshop/andere activiteit en/of de direct hieruit voortvloeiende activiteiten die door cursist zelf worden ontplooid.

Betaling
Het activiteitgeld dient uiterlijk vier weken voor de activiteit te zijn voldaan en daarmee is de boeking definitief. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen behoudt Flow het recht deelname te weigeren totdat het activiteitgeld is betaald. Flow is in geval van niet tijdige betaling te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Bij niet tijdige betaling loopt de cursist dus het risico dat de activiteit is volgeboekt. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt eventueel een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van cursist.

Annulering
Je kunt de activiteit kosteloos 4 weken voor aanvang van de activiteit annuleren. Daarna geldt:

  • Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) voor de activiteit: 20% van het activiteitbedrag;
  • Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) voor de activiteitdag: 25% van het activiteitbedrag;
  • Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) voor de activiteitdag: 50% van het activiteitbedrag;
  • Bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) t/m de activiteitdag: 100% van het activiteitbedrag.

Doorschuiven naar een andere activiteitdatum geldt ook als annulering. In geval van ziekte vindt er geen restitutie van het inschrijvingsgeld plaat maar kan de activiteit in overleg worden gevolgd op een ander tijdstip en/of op een andere locatie.

Mocht een activiteit onverhoopt niet doorgaan laten wij dit uiterlijk 4 dagen vóór aanvang weten. De volgende redenen kunnen voor ons aanleiding zijn om een activiteit te annuleren:

  • De groep is te klein (minder dan 4 aanmeldingen);
  • De docent is ziek en kan niet vervangen worden;
  • Extreme weersomstandigheden;
  • Onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Flow aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

Privacy policy

Onlinemassagecursus en onlinemassageworkshop.nl, hier verder genoemd Flow, gevestigd aan Patrijsstraat 25 Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

http://www.onlinemassagecursus.nl 
Patrijsstraat 25 
6542 TL Nijmegen
+31640716311


Amber Delsman is de Functionaris Gegevensbescherming van online massagecursus en online massageworkshop. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Persoonsgegevens die wij verwerken.

Flow verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor- en achternaam 
- geslacht
- geboortedatum 
- woonplaats
- telefoonnummer 
- e-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
 

Flow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het afhandelen van uw betaling
- u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- voor marketingdoeleinden (alleen macro gegevens voor mn doelgroepbepaling, niet voor marketing op persoonsniveau)
- het kunnen versturen van een nieuwsbrief


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Naam: maximaal 10 jaar of tot wanneer de klant om verwijdering  vraagt. Doel: persoonlijk kunnen aanspreken mocht er rechtstreeks contact nodig zijn.
- Gebruikersnaam en wachtwoord: een maand na betaling. Daarna wordt het account verwijderd.
- Geslacht : maximaal 10 jaar of tot wanneer de klant om verwijdering vraagt.
- Geboortedatum : maximaal 10 jaar of tot wanneer de klant om verwijderig vraagt.
- Woonplaats: maximaal 10 jaar of tot wanneer de klant om verwijdering vraagt.
- Telefoonnummer: maximaal 10 jaar of tot wanneer de klant om verwijdering vraagt.
- E-mailadres: tot wanneer klant aangeeft geen nieuwsbrief meer  te willen ontvangen.


Delen van persoonsgegevens met derden.

Flow verstrekt uitsluitend aan derden  alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Flow gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flow en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Flow wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Flow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

bloem-linksonder-kleinbloem-rechtsonder-klein
                                               <